මෙය ශ්‍රිලංකාවේ පාසල් තුල සිංහල මාධ්‍යයෙන් 6ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ  විද්‍යාව විෂය පිළිබද දැණුම වර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් පාඨමාලාවකි.පාසල් විද්‍යාව පෙළ පොත තුල අන්තර්ගත සියළුම කරුණු සාකච්චා කරන අතර ඒවාට අදාල ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකම්ද හැකි පමණින්  ඉදිරිපත් කරමින් කුඩා කල සිට දරුවන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට පුරුදු පුහුණු කිරීමද  මෙම පාඨමාලාවේ අරමුණක් වේ. ඊට අමතරව එක් එක් පාඩමට අදාල ප්‍රශ්ණ විසදීමත් ,ඒවායේ පිළිතුරු සාකච්චා කිරිමත් තුලින් විද්‍යාව විෂය පිලිබදව දරුවන්ගේ  අවබෝධය වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.