ශ්‍රීලංකාව දියුණුවෙමින් පවතින රටක් නිසා, අපට සිංහල භාෂාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව ලොව ආර්ථික බලවතුන් භාවිත කරන චීන භාෂාව හෝ  ජපන් භාෂාව හෝ  ජර්මන් භාෂාව පිලිබදව දැනීමක් තිබීම තුලින් අනාගතයේදී  විවිධ මංපෙත් විවර වෙනු ඇත.ඉහත භාෂා අතරින් සිංහල භාෂාව භාවිතා කරන ඕනෑම පුද්ගලයකුට ඉතා පහසුවෙන් කතා කළ හැකි භාෂාවක් ලෙස ජපන් භාෂාව හැදින්විය හැකිය. තවද ජපන් භාෂාව ඉගෙනීම තුලින් මිනිසුන්ගේ විනය, නවීන තාක්ෂනය පිලිබදව පමණක් නොව රට සංවර්ධනය කිරීමේදී ජපානය මුහුණදුන් හා මුහුණදෙමින් පවතින ගැටළු පිළිබදවත් මනා අවබෝධයක් අපහට ලබාගත හැකිය.එය අනාගතයේ ශ්‍රීලංකා මාතාව සංවර්ධනය කිරීමට මහගු පිටුවහලක් වනු නොඅනුමානය.

   මෙම විෂය තුලින් සිංහල භාෂාව භාවිත කරන පාසැල් සිසුන්හට ජපන් භාෂාව, ජපන් සමාජය හා තාක්ෂනය පිලිබදව අවබෝධයක් ලබාදේ. තවද ජපන් භාෂාවේ අක්ෂර වර්ග පිලිබදව අවබෝධයක් හා ඉන් ප්‍රධාන අක්ෂර වර්ගයක් වන හිරගනා  කියවීමටත්, ලිවීමටත් හැකියාව ලැබේ.ඊට අමතරව ජපානයේ ආචාර ධර්ම හා අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැනත් මෙම  විෂය තුලින් අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත.